Vijesti

14lis2014

Poziv kandidatima natječaja za prijam u službu za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja dana  11. kolovoza 2014. godine objavljuje

 

Poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

 

Pisano testiranje za višeg referenta – komunalnog redara obavit će se u ponedjeljak 18.kolovoza 2014. godine u vijećnici Grada Garešnice od 9,00 sati, a potom će se obaviti intervju.

 

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

 

1. Zvonimir Biškup, Bjelovar, Matice hrvatske 39,

2. Srđan Dražić, Garešnica, Vukovarska 26,

3. Kristijan Hroh, Sirač, Kolodvorska 10,

4. Milan Miščević, Velika Bršljanica 72,

5. Milan Perković, Oštri Zid 40,

6. Željko Rebrović, Garešnica, Trg hrvatskih branitelja 2.
7. Vitomir Votoupal, Daruvar, Trg Franje Tuđmana 5

 

Pisano testiranje za stručnog suradnika za prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije obavit će se u ponedjeljak 18. kolovoza 2014. godine u vijećnici Grada Garešnice od 9,00 sati, a potom će se obaviti intervju.

 

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

 

1. Srđan Dražić, Garešnica, Vukovarska 26,

2. Milan Miščević, Velika Bršljanica 72.

 

Pisano testiranje za stručnog suradnika za računovodstvo i financije obavit će se u ponedjeljak 18. kolovoza 2014. godine u vijećnici Grada Garešnice od 9,00 sati, a potom će se obaviti intervju.

 

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

 

1. Gorjana Kovačić, Garešnica, Vladimira Nazora 14,

2. Mario Pavlović, Garešnica, Vladimira Nazora 6.

 

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem. Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete moći će pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.

 

1. Pisano testiranje obuhvaća:

1.1  Provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu

 

Za pisanu provjeru poznavanja rada na računalu potrebno je osnovno poznavanje rada na računalu, poznavanje korištenja programa Word i Excel, Interneta, elektroničke pošte.

 

2.1 Provjeru znanja o poznavanju pravnih propisa

 

Za pisanu provjeru poznavanja pravnih propisa potrebno je:

 

–          za radno mjesto višeg referenta – komunalnog redara:

 

 • Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» br. 47/09), cijeli tekst,
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) čl.28 i čl. 36.
 • Zakon o građevinskoj inspekciji («Narodne novine» br. 153/13) – članak 2. i članci 42.- 60.
 • Prekršajni zakon («Narodne novine» br. 107/07, 39/13 i 157/13) – članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članci 239. – 245.,
 • Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 2/13), cijeli tekst,
 • Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 1/08), cijeli tekst,
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 1/08), cijeli tekst.

 

–          za radno mjesto stručnog suradnika za prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije:

 

 • Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» br. 47/09), cijeli tekst,
 • Zakon o gradnji («Narodne novine» broj 153/13), cijeli tekst,
 • Zakon o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 153/13), cijeli tekst,
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine» broj 86/12), cijeli tekst,
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru («Narodne novine» broj 98/12), cijeli tekst,
 • Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 2/13), cijeli tekst,
 • Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 7/11 i 2/13), cijeli tekst.

 

–          za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo i financije:

 

 • Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» br. 47/09), cijeli tekst,
 • Zakon o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12) , cijeli tekst,
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 6/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 73/08 i 25/12) , cijeli tekst,
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/10 i 19/14) , cijeli tekst,
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 32/11), , cijeli tekst,
 • Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 2/13), cijeli tekst.

 

Literaturu koja se odnosi na gradske propise možete pronaći na web stranici Grada Garešnice ili klikom ovdje, a zakonske propise možete pronaći na službenim stranicama Narodnih novina.

 

2. Intervju obuhvaća:

 

2.1  Provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta relevantnih za posao,

2.2  Provjeru motivacije.

 

Za svaki dio pisane provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela na pisanom testiranju.

 

 

3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pisano testiranje

Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pisani test s 20 pitanja, a test će se pisati 45 minuta. Test se rješava zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora penkalom plave boje. Samo je jedan točan odgovor na svako pitanje.

 

Pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to:

 

– za 6 točnih odgovora – 1 bod,

– za 7 točnih odgovora – 2 boda,

– za 8 točnih odgovora – 3 boda,

– za 9 točnih odgovora – 4 boda,

– za 10 točnih odgovora – 5 bodova,

– za 11-12 točnih odgovora – 6 bodova,

– za 13-14 točnih odgovora – 7 bodova,

– za 15-16 točnih odgovora – 8 bodova,

– za 17-18 točnih odgovora – 9 bodova,

– za 19-20 točnih odgovora – 10 bodova.

 

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

—————————————————————————————————————-

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti.

 

3. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako ostvare najmanje 50% na svakom pojedinom testu.

 

4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

5. Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja na testiranju (1. dio – pravni propisi i 2. dio – rad na računalu).

 

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju iz pravnih propisa i 5 bodova na testiranju znanja o radu na računalu.

 

Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, pa dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).

 

Na intervju se kandidati poglavito ispituju o dosadašnjem radnom iskustvu i razlozima prijave na ovaj natječaj, te se provjeravaju podaci iz životopisa.

 

RANG LISTA

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te podnosi pročelniku izvješće o provedenom postupku, zajedno s utvrđenom rang-listom kandidata.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Vijest preuzeta sa: http://www.garesnica.hr/vijesti/poziv-kandidatima-natjecaja-za-prijam-u-sluzbu-za-obavljanje-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti/

 • 14 lis, 2014
 • admin
 • 0 Comments

Share This Story