Uvjeti upisa

Modul za profesionalne korisnike:
Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina.
Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

 1. za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
  1. diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
  2. preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

 1. za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom:
  1. srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

Modul za distributere:
Za izobrazbu na modul za distributere se može prijaviti:

 1. za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
  1. diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
  2. preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
  3. stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

 1. za distributera – zaposlenika/radnika s najmanje završenom:
  1. – srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.

Modul za savjetnike:
Za izobrazbu na modul za savjetnike se može prijaviti osoba s najmanje završenim:

  1. diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
  2. preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
  3. stručnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

Za izobrazbu za modul savjetnika može se prijaviti i osoba sa najmanje završenom:

  1. srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.